Přátelé Vidova a okolí

 

Občanské sdružení Přátelé Vidova a okolí je dobrovolným nepolitickým nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona o sdružování občanů. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Přípravný výbor svolal po registraci stanov ministerstvem vnitra ustavující členskou schůzi, která se konala 27.6.2005 ve Vidově. Na schůzi bylo dohodnuto oslovení obyvatel naší obce, aby ve sdružení nebyli pouze ti, kteří byli aktivní již před jeho založením, ale aby byla dána možnost zapojit se do činnosti i dalším lidem., kteří se ztotožňují s cíli sdružení a chtějí pomoci. Největší pořádanou akcí je „Zelnobraní“, které se koná vždy koncem září. 

 

Členství

Stanovy umožňují tři formy účasti na aktivitách sdružení. Je to tedy členství řádné pro všechny, kteří si myslí, že by takové sdružení mělo existovat a mají ochotu něco, třeba i málo, dělat. Druhou možností je čestné členství, čestný člen platí dobrovolný příspěvek, má poradní hlas - vhodné pro vyjádření postoje, podporujícího sdružení a jeho činnost, spíše pro lidi, kteří nemohou z různých důvodů věnovat čas práci ve sdružení, ale chtějí jej podpořit a souhlasí s jeho činností. Poslední možností je příznivec sdružení - pro ty, kteří nechtějí být organizováni a řešit koncepční otázky sdružení či organizovat akce, chtějí však být informováni o činnosti sdružení a pomáhat především dobrovolnou prací.

 

Členské příspěvky

Členská schůze schválila od roku 2007 následující výši příspěvků: řádný člen - jednotlivec 200,- Kč/rok, rodina 300,- Kč/rok, dítě do 18 let 50,- Kč, důchodci 50% sleva. Čestný člen a příznivec - dobrovolný příspěvek.

 

Cíle sdružení

 - práce s dětmi   - dětský den, Velikonoce, na Vánoce divadlo v hospodě apod.

- práce v obci a krajině - pomoc při úpravě veřejných prostranství, sázení stromů, údržba naučné 

stezky, vlastivědné vycházky pro veřejnost okolím obce 

- pořádání kulturně-společenských akcí – Zelnobraní, Vidovské léto apod.

- na větší akce usilovat o získání grantů a dotací

 

 Výbor občanského sdružení

Přátelé Vidova a okolí

 

Ing. Tomáš Šedivý (předseda výboru)                 Ladislav Dvořák (místopředseda výboru)

projektant, starosta obce, Vidov                        technik, Třeboň

 

Simona Dvořáková (člen výboru)                        Ivan Červenka (člen výboru)

úřednice, Vidov                                               údržbář, Vidov

 

Pavel Irra (člen výboru)

podnikatel, Nedabyle 


Stanovy

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

PŘÁTELÉ VIDOVA A OKOLÍ

 

článek 1

Název a sídlo

PŘÁTELÉ VIDOVA A OKOLÍ

Vidov 34

370 07 České Budějovice

 

článek 2

Charakter sdružení

Občanské sdružení Přátelé Vidova a okolí (dále jen sdružení) je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

 

článek 3

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

a) přispívat k rozvíjení kulturního, společenského a sportovního dění v obci,

b) podporovat a realizovat projekty zaměřené na udržení a vytváření estetických hodnot

    krajiny a obce,

c) vyvíjet osvětovou činnost a výchovu v oblasti životního prostředí,

d) propagace a prosazování principů občanské společnosti,

e) ochrana přírody a krajiny.

 

 

článek 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

a) práce v terénu při realizaci projektů a akcí,

b) pořádání akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru v obci,

c) poradenská činnost pro obec,

d)účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí.

 

článek 5

Členství ve sdružení

1. Členy se mohou stát fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení. Řádné členství vzniká na základě členské přihlášky a schválení výborem sdružení. Členství zaniká vystoupením, úmrtím nebo vyloučením člena.

2. Člen sdružení má právo:

a) zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem,

b) volit a být volen do orgánů sdružení pro členy starší 18 let,

c) podávat připomínky, stížnosti a návrhy k činnosti sdružení,

d) spoluvytvářet program sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

a) dodržovat stanovy sdružení,

b) hájit zájmy sdružení, svou činností přispívat k dobrému jménu sdružení,

c) aktivně se zúčastňovat členských schůzí,

d) platit členské příspěvky ve stanovené výši a termínech.

4. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami.

5. Čestný člen má poradní hlas, právo zúčastnit se jednání výboru.

6. Příznivcem sdružení může být každý, kdo souhlasí s posláním sdružení a chce se podílet na praktické činnosti sdružení, aniž by chtěl být jeho členem, jeho finanční vklad je dobrovolný. Příznivec sdružení má právo se účastnit všech projektů sdružení.

 

 

článek 6

Organizační uspořádání

Orgány sdružení tvoří:

a) Členská schůze

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Rozhoduje o všech otázkách činnosti a hospodaření sdružení. Je svolávána nejméně 1x ročně. Členskou schůzi tvoří všichni řádní členové sdružení.

 

b) Výbor sdružení

Výbor sdružení je nejvyšším řídícím orgánem sdružení v období mezi členskými schůzemi. Je volen většinou přítomných řádných členů sdružení na členské schůzi. Výbor sdružení je nejméně tříčlenný, tvoří jej předseda, místopředseda a členové. Předseda je statutárním zástupcem sdružení.

 

článek 7

Úkoly orgánů sdružení

a) Členská schůze

·         schvaluje stanovy a jejich změny

·         schvaluje a hodnotí činnost výboru sdružení

·         schvaluje rozpočet sdružení a výsledky jeho hospodaření

·         schvaluje výši členských příspěvků

·         volí předsedu a místopředsedu sdružení

·         volí členy výboru sdružení

·         ruší členství členům

·         volí čestné členy sdružení

·         rozhoduje o zániku sdružení

 

b) Výbor sdružení

·         svolává členskou schůzi

·         zajišťuje plnění usnesení členské schůze

·         schvaluje přijetí za člena sdružení

·         vede členskou evidenci, pořizuje zápisy z členských schůzí sdružení

·         odpovídá za řádné hospodaření s finančními prostředky a dalším majetkem sdružení

 

článek 8

Hospodaření

Sdružení hospodaří se svým majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého nebo dočasného užívání. Činnost sdružení je financována z členských příspěvků, výtěžků z vlastních akcí a činnosti, reklam, dotací, subvencí, příspěvků, grantů a darů od vnějších subjektů.

článek 9

Územní jednotky

Sdružení nezřizuje žádné územní jednotky s právní subjektivitou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny místně příslušným pro území celé České republiky.

 

článek 10

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

článek 11

Účinnost

Stanovy Sdružení nabývají účinnost dnem registrace sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                             Ve Vidově dne 19.2. 2005